Home > Beleidsdossiers
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Beleidsdossiers

10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (2016)

Een gebrekkig leefgeld, een moeilijke communicatie met de schuldbemiddelaar, te weinig sanctiemogelijkheden in hoofde van de arbeidsrechter, alsmaar meer niet-kwijtscheldbare schulden,... Rond deze en heel wat andere kwesties zijn aanbevelingen opgenomen in het nieuwe VCS-beleidsdossier “10 aanbevelingen tot optimalisering van de procedure collectieve schuldenregeling (pdf, 558 KB)”. Deze aanbevelingen werden afgetoetst op een divers samengestelde werkgroep (zie punt 2 van dit dossier). Het bewerkstelligen van een efficiëntere en succesvollere afwikkeling van dossiers collectieve schuldenregeling is een belangrijke rode draad doorheen heel dit dossier. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Het VCS hoopt dat de minister met deze aanbevelingen rekening houdt bij de bijsturing van de wetgeving collectieve schuldenregeling en stelt zijn expertise in dit verband graag ter beschikking.


10 voorstellen voor een onderbouwd beleid ter bestrijding en preventie van schuldoverlast

In onze complexe consumptiemaatschappij wordt het welzijn van veel mensen en gezinnen geschaad door schuldenproblemen. Ondanks de moeilijke budgettaire toestand waarin ons land en de Europese Unie verkeren, moeten de Europese, federale en Vlaamse beleidsmakers derhalve voldoende aandacht besteden aan deze problematiek. In de nota “10 voorstellen voor een onderbouwd beleid ter bestrijding en preventie van schuldoverlast (pdf, 711 KB)” reikt het Vlaams Centrum Schuldenlast 10 voorstellen aan die kunnen bijdragen tot een onderbouwd beleid ter bestrijding en preventie van schuldoverlast. Elk voorstel wordt telkens geconcretiseerd in één of meerdere aanbeveling(en). Bij de opmaak van deze beleidsaanbevelingen deed het VCS beroep op een werkgroep die is samengesteld uit de verschillende stakeholders die te maken krijgen met de schuldenthematiek (erkende instellingen voor schuldbemiddeling, armoedeorganisaties, OCMW’s en CAW’s, de kredietsector, academici, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, consumentenorganisaties, notarissen, een arbeidsrechter en een beslagrechter). De samenstelling van deze werkgroep is overigens decretaal vastgelegd (zie art. 10ter, § 1, 3° van het decreet van 24 juli 1996 “houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast”).


Voorstel inzake BTW-vrijstelling voor prestaties van schuldbemiddelaars i.h.k.v. de collectieve schuldenregeling

Uit de artikelen 53 en 56 van de Wet van 28 december 2011 “houdende diverse bepalingen” (4e editie, B.S. van 30/12/2011) volgt dat de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012 onderworpen zijn aan de BTW. Teneinde te vermijden dat ook hun prestaties als schuldbemiddelaar in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling BTW-plichtig zouden zijn, stelt de werkgroep beleidsaanbevelingen van het Vlaams Centrum Schuldenlast voor om in art. 44, §3 BTW-wetboek een vrijstelling toe te voegen voor de prestaties van schuldbemiddelaars in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling. Klik hierna voor het volledige voorstel van het VCS inzake BTW-vrijstelling voor prestaties van schuldbemiddelaars i.h.k.v. de collectieve schuldenregeling (pdf, 205 KB).


Beleidsaanbevelingen van het VCS in verband met de collectieve schuldenregeling (2013)

De wet op de collectieve schuldenregeling werd in 2012 op een aantal belangrijke punten aangepast. Deze wetswijzigingen werden grondig geanalyseerd door een subwerkgroep van de "Werkgroep beleidsaanbevelingen van het VCS" wat resulteerde in een kritisch rapport en nieuwe bijkomende aanbevelingen. Hiernaast werden ook andere knelpunten betreffende de toepassing van deze wet besproken die niet door de wetswijzigingen van 2012 werden aangekaart (bv. de diverse toepassing van de wet collectieve schuldenregeling door de verschillende arrondissementen). Gelet op de bijzondere aard van deze wet, besliste de werkgroep beleidsaanbevelingen om een subwerkgroep op te richten, met als taak om een advies betreffende de wet op de collectieve schuldenregeling voor te bereiden. Hierin zetelden zoveel als mogelijk betrokken actoren. Sinds de omvorming van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling begin 2012 naar de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast betrof dit niet langer vooral vertegenwoordigers van OCMW's en CAW's maar ook bv. armenorganisaties en vertegenwoordigers van de advocatuur en magistratuur. Klik hier om het volledige dossier van het VCS over de collectieve schuldenregeling (versie 2013) (pdf, 262 KB) te raadplegen.


Federaal Memorandum voor de federale regering 2010-1014

Cijfers van de Nationale Bank en van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wijzen uit dat het aantal Vlamingen met een hoge schuldenlast stijgt. Het VCS roept op om de toenemende schuldoverlast in ons land krachtdadiger te voorkomen en te bestrijden en stelde daarom een federaal memorandum op. Lees hier het federaal memorandum. (pdf, 557 KB). Het VCS stuurde ook een persbericht.


10 jaar collectieve schuldenregeling; visie, ervaringen en aanbevelingen van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (2010)

 De wet op de collectieve schuldenregeling heeft onlangs haar 10e verjaardag "gevierd". De erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) zijn van in den beginne betrokken bij de toepassing van deze wet. Ondertussen hebben zij hierover heel wat expertise verworven, enerzijds door zelf aangesteld te worden als schuldbemiddelaar en anderzijds door de ondersteuning van een externe schuldbemiddelaar (veelal een advocaat). Op basis van deze jarenlange ervaring, de knelpunten die zij hierbij vaststelden en hun multidisciplinaire expertise, geven zijn in onderstaande tekst hun visie op de procedure collectieve schuldenregeling weer met telkens ook concrete aanbevelingen. U kan hier het volledige dossier downloaden: VCS_DossierCSR_ versie 2010.pdf (pdf, 1.16 MB).


Dossier tegen het eenzijdig verzoekschrift / het betalingsbevel

Onder de titel “invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek”, wil de regering het eenzijdig verzoekschrift -dat nu nog de uitzondering is- veralgemeend invoeren. Het VCS verzet zich met een stevig dossier tegen deze veralgemeende invoering van het eenzijdig verzoekschrift.


Meer over "Dossier tegen het eenzijdig verzoekschrift / het betalingsbevel"

Kosten en interesten betaald aan Neofin en Neckermann terugvorderbaar

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne besliste onlangs om de erkenning van Neofin NV en Neckermann Immo Beheer & Services NV (het vroegere Neckermann Postorders NV) als kredietgever van consumentenkrediet voor 2 maanden in te trekken. Deze sanctie was het gevolg van een onderzoek van juli 2000. De F.O.D. Economie stelde toen heel wat inbreuken vast op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet zoals het aanrekenen van te hoge kosten. Lees hier het volledige persbericht van de minister.

Voor medewerkers van instellingen voor schuldbemiddeling is het belangrijk om te weten dat zij de interesten en kosten die hun cliënten betaalden voor kredietopeningen verbonden aan de OK-card van Neckermann en voor kredietopeningen verbonden aan de Fixcard van Neofin, kunnen terugvorderen. Lees meer over de gevallen waarin dit kan op het extranet voor de erkende instellingen onder de rubriek 'Nieuws'.

Het is aangewezen dat cliënten en burgers op een actieve wijze geïnformeerd worden over deze mogelijkheid. De campagne van CAW De Kempen kan hierbij als inspiratie dienen.


Wantoestanden in telecomsector: overzicht + 12 aanbevelingen

Onze samenleving is een informatiesamenleving. Communicatie en alle middelen waarmee mensen communiceren –GSM, internet, televisie- zijn overal en in alle lage van de bevolking aanwezig. Dit weerspiegelt zich ook op de dossiers van de diensten schuldbemiddeling: telecomschulden nemen een prominente plaats in. Veel schuldbemiddelaars stellen hierbij vast dat de grote telecomoperatoren de wet en de rechten van de consument aan hun laars lappen. Het VCS klaagt deze praktijken aan en reikt twaalf voorstellen en aanbevelingen aan als oplossing.


Meer over "Wantoestanden in telecomsector: overzicht + 12 aanbevelingen"

Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en schulden in verband met de levering van energie (de verjaring energieschulden: 5 of 10 jaar ?)

Wij stelden eind 2008 vast dat in heel Vlaanderen personen en diensten voor schuldbemiddeling die de verjaring van art. 2277 B.W. inroepen vervolgens een aanzienlijke epistel teruggestuurd krijgen met daarin de stelling dat op (sociale) energiefacturen de verjaring van 2266bis B.W. van toepassing is en er dus sprake is van een 10-jarige termijn van verjaring en niet van een termijn van 5 jaar. De inhoud van deze brief is niet zonder waarde. Het VCS blijft evenwel bij de mening dat ook op energieschulden de 5-jarige verjaringstermijn van art. 2277 B.W. van toepassing kan zijn. Dit is overigens niet zo omdat deze stelling in het voordeel van de schuldenaar is, wel gewoonweg omdat ze o.i. juridisch gezien de meest juiste stelling is. Wij vinden hiervoor steun in de rechtsleer en bepaalde rechtspraak.  De uitgebreide nota over de verjaring van energieschulden van het VCS kan u hier (pdf, 1.6 MB) downloaden.

Update 01/01/2011: ondertussen lijkt dit begin anno 2011 niet meer zo actueel, in de zin dat energiebedrijven niet langer massaal of systematisch de 10-jarige verjaringstermijn inroepen. Ook is er ondertussen meer lagere rechtspraak die de redenering van het VCS volgt zoals bv. een vonnis van de Vrederechter te Gent van 19 januari 2009, NJW, 2009, 419-420.


Schulden door winkelkaart: aanbevelingen van het VCS

Op 23 juni publiceerde de FOD Economie de financiële statistieken van het consumptiekrediet van het tweede semester van 2007. De Morgen wijdde er vandaag al een artikel  aan, 1 miljard schulden door winkelkaart, dat door de andere media werd overgenomen.

Belgische gezinnen hebben voor 1.373.797.435 euro uistaande schulden bij niet-banken. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2006. Het gaat hier vooral om schulden bij grote winkelketens die kredietkaarten uitgeven.

Het Platform Dag Zonder Krediet, waarvan het VCS deel uit maakt, geeft een aantal aanbevelingen voor dit groeiende probleem.


Meer over "Schulden door winkelkaart: aanbevelingen van het VCS "

Dag Zonder Krediet: de aanbevelingen

Het VCS is lid van de het Platform "Dag Zonder Krediet" dat mensen wil sensibiliseren over de mogelijke gevaren van krediet aangaan, en hiernaast de politiek wil aansporen om maximaal schuldoverlast (door onvoorzichtige kredietverstrekking) te voorkomen. Dit laatste gebeurt door jaarlijks ook aanbevelingen op te maken, om bepaalde wetswijzigingen of andere praktijken te stimuleren. Ga naar  www.dagzonderkrediet.be voor meer informatie en de meest actuele aanbevelingen van dit platform.