Home > Helpdesk
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Helpdesk

Medewerkers van de OCMW's en CAW's met een erkenning voor schuldbemiddeling voeren geregeld 'discussies' met schuldeisers (alvorens ze een afbetaalvoorstel doen) over de gegrondheid van (een deel van) de schulden: is deze schuld niet verjaard, mag dit schadebeding wel worden geïnd, zijn de wettelijke regels en procedures voor het leggen van beslag op roerende goederen gevolgd, kan men deze schuld wel invorderen bij de (ex-)echtgenote van de schuldenaar enz. Ook andere juridische vragen duiken regelmatig op, bv. over de procedure collectieve schuldenregeling waarbij men zich afvraagt wat de rechten (en plichten) van de betrokken schuldenaar, schuldbemiddelaar en schuldeisers zijn enz.

Dat een OCMW of CAW een erkenning voor schuldbemiddeling heeft, impliceert dat men ter plaatse voor de schuldbemiddeling een beroep moet kunnen doen op een zgn. 'tandem jurist-maatschappelijk werker'. Tal van juridische vragen worden zo binnen de dienst opgevangen door ook effectief een beroep te doen op de jurist die voor schuldbemiddeling wordt ingeschakeld. Verder kunnen deze terugvallen op ons Handboek Schuldbemiddeling indien men niet onmiddellijk 'uit het hoofd' een antwoord heeft op een juridische vraagstelling. Daarnaast kan men veelal ook nog beroep doen op andere gratis of betalende bronnen van juridische informatie: het Belgisch Staatsblad, tijdschriften enz.

Raakt een OCMW of CAW met een erkenning voor schuldbemiddeling er niet zelf aan uit, kan ze beroep doen op de juridische helpdesk van SAM. Als het ware in een 'derde-lijn' wordt dan de juridische vraagstelling die zich voordoet in een concreet dossier onder de loep genomen. Hierop volgt dan een advies op maat, met zowel voor- als tegenargumenten, opdat een standpunt kan worden ingenomen en de cliënt hierover kan worden geadviseerd:

  • Voor vragen m.b.t; kredieten: min.berghmans@samvzw.be
  • Voor andere juridische vragen: sara.waelbers@samvzw.be

 

Opgelet!

Vragen van particulieren over schulden kunnen we niet opnemen, zij dienen zich te richten tot een instelling voor schuldbemiddeling. Via de website www.eerstehulpbijschulden.be  kan men per postcode terugvinden welke instelling verder kan helpen. Die website bevat daarnaast ook meer infomatie over schulden, schuldinvordering, schuldhulpverlening, schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling...