Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Recordaantal gezinnen in collectieve schuldenregeling vereist krachtdadig optreden van de nieuwe federale regering


De schuldenproblematiek in Vlaanderen blijft groeien en neemt verontrustende vormen aan. Dit blijkt uit het cijfermateriaal van de 330 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) dat sinds 2007 systematisch verzameld en geanalyseerd wordt door het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.

Het aantal behandelde dossiers budgethulpverlening, dit is een dienstverlening ten behoeve van personen die hun inkomsten en uitgaven moeilijk kunnen beheren, bedroeg 15.463 in het jaar 2010. Dit is een stabilisatie ten opzichte van de voorbije jaren (14.979 in 2009; 13.923 in 2008; 16.226 in 2007).

Het aantal behandelde dossiers schuldhulpverlening, dit is een dienstverlening ten behoeven van personen die met schuldenproblemen te kampen hebben, bedroeg 65.606 in het jaar 2010. Dit is een stijging met 15 % ten opzichte van het jaar 2007 (62.176 in 2009; 60.234 in 2008; 57.005 in 2007). Deze stijging is voor het grootste deel te wijten aan de opvallende verhoging van het aantal tussenkomsten in dossiers collectieve schuldenregeling, dit is een gerechtelijke procedure voor gezinnen die te kampen hebben met een onoverkomelijke schuldenberg.

In 2010 kwamen de Vlaamse OCMW’s en CAW’s tussen in 10.180 dossiers collectieve schuldenregeling. Dit is een stijging van 20 % ten opzichte van 2009 en een stijging van 77 % ten opzichte van 2007”, aldus Piet Van Schuylenbergh, voorzitter van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.

Uit de cijfers van de kredietcentrale van de Nationale Bank blijkt dat er in 2010 in Vlaanderen in totaal 41.889 dossiers collectieve schuldenregeling geregistreerd stonden. De erkende instellingen voor schuldbemiddeling kwamen dus tussen in 1 op 4 geregistreerde dossiers, de overige dossiers werden enkel door advocaten behandeld.

Uit de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen blijkt ook dat meer en meer mensen problemen ondervinden om dagdagelijkse uitgaven te financieren. In de top 3 van de meest voorkomende schuldentypes vinden we de energieschulden en de schulden uit nutsvoorzieningen terug op de eerste plaats, onmiddellijk gevolgd door de gezondheidsschulden en de schulden uit leningen op afbetaling.

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling beklemtoont dan ook dat de nieuwe federale regering de nodige inspanningen moet leveren om te vermijden dat het aantal gezinnen in collectieve schuldenregeling jaar na jaar blijft stijgen. Zo moeten de laagste inkomens en uitkeringen verhoogd worden en dienen inbreuken op de consumentenwetgeving consequenter en strenger gesanctioneerd te worden. Uit de praktijk van de instellingen voor schuldbemiddeling  blijkt helaas dat misleidende en agressieve verkopers en kredietverstrekkers zich nauwelijks zorgen om maken een eventuele sanctionering. Sancties zoals de intrekking van de vergunning om kredieten te verstrekken, de kwijtschelding van intresten en schadevergoedingen of een strafrechtelijke vervolging bij de zwaarste inbreuken blijven maar al te vaak dode letter. De FOD Economie, de financiële parketten en de magistraten moeten hier in de toekomst een prioriteit van maken.

De nieuwe regering wil de laagste uitkeringen slechts in functie van de ‘beschikbare financiële middelen’ optrekken alhoewel dit een absolute prioriteit zou moeten zijn. Het voornemen om de strijd tegen overmatige schulden te versterken via controles kan wel toegejuicht worden maar er is ook nood aan een consequente sanctionering. Zolang agressieve en misleidende verkopers en kredietverstrekkers het gevoel blijven hebben onaantastbaar te zijn, zullen zij kwetsbare consumenten in de schuldenput blijven duwen”, aldus Piet Van Schuylenbergh, voorzitter van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.

Klik hier (pdf, 333 KB) voor het onderzoeksrapport: “Cijfermateriaal basisregistratie 2007 – 2010

Klik hier (pdf, 557 KB) voor memorandum “10 voorstellen voor een federaal beleid ter preventie en bestrijding van schuldoverlast"