Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Wat te denken van MyTrustO, een alternatieve vorm van schuldbemiddeling?


Het VCS krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling over MyTrustO. Dit initiatief kwam recentelijk verschillende keren in de pers (o.m. in De Morgen van 18 april 2016 en in de Juristenkrant van 6 april 2016). Het betreft een vorm van schuldbemiddeling die aangeboden wordt door gerechtsdeurwaarders en gefaciliteerd wordt door Beweging.net.

De initiatiefnemers kaderen deze vorm van schuldbemiddeling binnen het “ethisch verantwoord invorderen”, dat bedrijven en overheden ervan wil overtuigen dat de klassieke invorderingsmanier geen garantie op een betaalde factuur vormt. Integendeel: door de hoge invorderingskosten die dit met zich meebrengt, krijgt de schuldeiser lagere aflossingen en moet hij ook langer wachten op zijn geld. Soms raakt ook de schuldenaar hierdoor in een schuldenspiraal, waardoor helaas noodgedwongen een procedure collectieve schuldenregeling opgestart moet worden.

Het VCS onderschrijft uiteraard de visie die erin bestaat dat dure invorderingskosten en het noodgedwongen opstarten van een collectieve schuldenregeling zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Maar is hiervoor ook nood aan deze nieuwe vorm van schuldbemiddeling, rekening houdende met het aanbod van de OCMW’s en CAW’s op het vlak van budget- en schuldhulpverlening? MyTrustO wijst er in dit verband op dat het zich richt op een ander doelpubliek, namelijk schuldenaars die willen en kunnen betalen maar omwille van omstandigheden (bv. tijdelijke werkloosheid) de huidige (af)betalingen niet aankunnen. Indien schuldenaars met betalingsproblemen ook andere (psycho)sociale problemen hebben, dan worden zij doorverwezen naar bv. OCMW of CAW.

Na bespreking van het aanbod van MyTrustO op een overlegvergadering met ervaren schuldbemiddelaars, is het VCS van oordeel dat een alternatief aanbod aan schuldbemiddeling, dat zich richt tot schuldenaars die niet bij het OCMW/CAW terecht kunnen of willen, zijn bestaansreden kan hebben. Een dergelijk aanbod zou dan wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, o.m. op het vlak van de kwaliteit van de geboden dienstverlening (nazicht gegrondheid schulden, goede screening, aanreiken van alternatieve oplossingen indien mogelijk,...). Het VCS heeft in dit verband een aantal vragen en bekommernissen (pdf, 151 KB) aangekaart op de academische stuurgroep van MyTrustO, waarvan het lid is. Voor vragen in dit verband, kan je mailen naar .