Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Wijzigingen wet collectieve schuldenregeling treden in werking op 23 april 2012


Op 13 april werd het door het parlement goedgekeurde wetsvoorstel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat de procedure collectieve schuldenregeling op een aantal belangrijke punten aanpast:

·         Verplicht gebruik van de “rekening van de collectieve schuldenregeling”. Alle betalingen aan de schuldenaar moeten niet meer “in handen van de schuldbemiddelaar” gebeuren maar wel op een door de schuldbemiddelaar daartoe geopende rekening.

 

·         Betere informatieverstrekking aan de schuldenaar. De schuldbemiddelaar moet de schuldenaar in staat stellen om “doorlopend” te worden geïnformeerd over deze rekening, de verrichtingen erop en het saldo ervan. De concrete wijze waarop de schuldenaar deze informatie ontvangt moet verduidelijkt worden in de minnelijke aanzuiveringsregeling. De schuldbemiddelaar is bovendien verplicht om een kopie van zijn (jaar)verslagen aan de schuldenaar te bezorgen (zie hieronder).

 

·         Inhoud van de verslaggeving door de schuldbemiddelaar. Het (jaar)verslag van de schuldbemiddelaar moet informatie bevatten over de stand van de procedure, de verrichtingen van de schuldbemiddelaar, de redenen voor de verlenging van de termijnen, de geactualiseerde sociale en financiële toestand en de toekomstperspectieven van de schuldenaar, de stand van de bemiddelingsrekening en alle inlichtingen die de schuldbemiddelaar dienstig acht. Bij dit verslag moet bovendien ofwel het overzicht van de bewegingen op de bemiddelingsrekening ofwel het dubbel van de rekeninguittreksels gevoegd worden. De schuldbemiddelaar is verplicht om een afschrift van dit verslag aan de schuldenaar te bezorgen.

 

·         Garanderen van de tijdige betaling van een leefgeld dat toestaat een menswaardig bestaan te leiden. Het leefgeld moet altijd (zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling) hoger zijn dan het leefloon vermeerderd met de kinderbijslag. Dit is slechts de minimumgrens: in de praktijk zal de menselijke waardigheid vaak een hoger leefgeld vereisen. Vandaar dat in de minnelijke aanzuiveringsregeling een gedetailleerde en geactualiseerde staat van de inkomsten en de beschikbare middelen van het gezin opgenomen moet worden en dat in een bijlage bij dit plan (die enkel aan de rechter bezorgd wordt) ook een gedetailleerde staat van de lasten en de tegoeden van de schuldenaar en van de lasten en tegoeden van zijn gezin opgenomen moet worden. De rechter krijgt hierbij de taak toebedeeld om erop toe te zien dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid worden ingeschreven in de minnelijke of gerechtelijke  aanzuiveringsregeling en dat het leefgeld wordt geïndexeerd (gezondheidsindex). Hiernaast werd de wet aangevuld met een bepaling die expliciet stelt dat de schuldbemiddelaar verantwoordelijk is voor een tijdige uitbetaling van het leefgeld op de data die werden overeengekomen met de verzoeker of die werden bepaald in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

 

·         Duurtijd van de voorbereidende fase en van de minnelijke aanzuiveringsregeling. De termijn van zes maanden om een minnelijke aanzuiveringsregeling te bewerkstelligen kan slechts eenmaal worden verlengd met een maximumtermijn van zes maanden. De schuldbemiddelaar heeft dus maximaal een jaar tijd om een akkoord omtrent een minnelijke aanzuiveringsregeling te bekomen. Hiernaast mag de duurtijd van de minnelijke aanzuiveringsregeling niet langer zijn dan zeven jaar, tenzij de schuldenaar uitdrukkelijk en met opgave van redenen vraagt om de verlenging hiervan met het doel bepaalde elementen van zijn vermogen te beschermen en de eerbiediging van de menselijke waardigheid te verzekeren. Over een dergelijke vraag tot verlenging van de looptijd beslist de rechter. Bovendien moet de minnelijke aanzuiveringsregeling beginnen lopen op de datum van de beschikking van toelaatbaarheid. Enkel mits motivatie kan de rechter hiervan afwijken.

 

·         Overheidserkenning van alle schuldbemiddelaars. Advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen zullen slechts nog aangesteld kunnen worden als schuldbemiddelaar indien ze over een erkenning beschikken. De nadere regels van die erkenning, evenals de datum van inwerkingtreding van deze erkenningsplicht, moeten bij Koninklijk Besluit vastgelegd worden. Maar de wet bepaalt alvast dat de erkenning slechts verleend kan worden indien de schuldbemiddelaar de daartoe door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding heeft gevolgd.

Deze vernieuwingen zullen in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking van deze wetswijziging in het Belgisch Staatsblad en zullen slechts van toepassing zijn op nieuwe dossiers. Dit zijn concreet de dossiers waarvan de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken op 23 april 2012 of later. De nieuwe regels inzake de verslaggeving zullen echter ook op lopende dossiers toepasselijk zijn. Voor wat betreft de onderwerping van alle schuldbemiddelaars aan een erkenningsvoorwaarde zal een uitvoeringsbesluit de datum van inwerkingtreding bepalen

Voor het  integraal verslag van de bespreking van deze wetswijziging in de Kamer: zie http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/53/ip072.pdf.

 

Voor de goedgekeurde wettekst: zie http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1410/53K1410009.pdf

 

Voor de bespreking van het wetsvoorstel in de commissie justitie (met inbegrip van het verslag van de hoorzittingen waar o.m. het VCS gehoord werd): zie  http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1410/53K1410007.pdf.